© Getty Images/iStockphoto

Minister Bacquelaine neemt twee maatregelen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden

Plusmagazine.be Onlineredactie

In het kader van de strijd tegen het virus COVID-19 zal de Minister van Pensioenen binnenkort aan de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit voorleggen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de begunstigden van een rust- of overlevingspensioen (die jonger zijn dan 65 jaar of minder dan 45 loopbaanjaren tellen) die worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen het coronavirus (verpleegsters, dokters, gezondheidsdeskundigen,...). De beroepsinkomsten verworven in het kader van deze activiteit mogen niet leiden tot een vermindering van het pensioen, zelfs al worden de grenzen van het voor gepensioneerden toegelaten beroepsinkomen overschreden.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft alle begunstigden van een rust- of overlevingspensioen die gewoonlijk hun pensioen cumuleren met een beroepsactiviteit. Indien zij tijdelijk werkloos worden, zullen zij hun pensioen kunnen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen gedurende de gehele duur van de pandemie.

Partner Content