De Franstalige ombudsman Pensioenen, Jean Marie Hannesse, en zijn Nederlandstalige collega, Tony Van Der Steen. © belga

Pensioeninformatie terug te vinden op MyPension.be

De Ombudsman Pensioenen behandelt gegronde klachten van burgers. Elk jaar maakt de dienst ook een verslag van een aantal pijnpunten of vaststellingen. Zo blijkt 78% van de gepensioneerden niet te weten dat pensioeninformatie op MyPension.be geplaatst wordt.

In 2021 ontving de Ombudsman Pensioenen 1183 verzoeken. Dit leidde tot 722 klachten die de Ombudsman behandelde, vermits ze bij de pensioendiensten niet tot een oplossing geleid hadden die bevredigend was voor de burger. Slechts in 36% van de gevallen was de klacht gegrond (bijvoorbeeld fout in de pensioenbeslissing, te laat een antwoord op een brief verstuurd,...) en heeft de Ombudsman Pensioenen bemiddeld. De pensioendiensten leveren dus heel goed werk!

Top 3 van de klachten

Dit is de top drie van de klachten in 2021:

1.Toekenningsvoorwaarden pensioen (betwisting loopbaangegevens, loopbaanvoorwaarde, berekeningswijze,..)

2.Bedrijfsvoorheffing op pensioen

3.Communicatie van pensioeninformatie door Federale Pensioendienst (digital by default)

Pensioeninformatie via MyPension.be

Via MyPension.be, de online tool van de Federale Pensioendienst, kan je als je werkt of een tijd gewerkt hebt, bekijken hoeveel pensioen je later zal krijgen. Je kan er ook simulaties maken over de gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes op je later pensioen (bv. je loon of je werkuren veranderen, je beëindigt je loopbaan voor je vroegste pensioendatum, je koopt studiejaren, af, ...). Maar wat veel mensen niet weten, is dat je ook je pensioeninformatie via deze weg krijgt. Eén van de vaststellingen die de Ombudsdienst deed, is dat 78% van de gepensioneerden niet weet datde pensioeninformatiein principe niet meer verzonden wordt per post, maar op hun mypension geplaatst wordt.

De Ombudsman Pensioenen vindt dat de pensioendiensten de gepensioneerden persoonlijk op de hoogte (hadden) moeten brengen van deze belangrijke aanpassing van de communicatiewijze. Nu beschikt de FPD maar voor 22% van 2,5 miljoen gepensioneerden over hun e-mailadres. Alleen zij kunnen per e-mail verwittigd worden dat briefwisseling voor hen is gepost in mypension. Daarom roept de Ombudsman Pensioenen de FPD op om (opnieuw) de e-mail van de overige 78% gepensioneerden op te vragen zodat de pensioendienst hen een mail kan sturen telkens wanneer er briefwisseling gepost wordt in hun mypension.

Verder blijkt uit de cijfers van Statbel tevens dat 8% van de Belgen geen toegang heeft tot internet. Het betreft onder andere mensen in armoede. De Ombudsman Pensioenen ijvert daarom voor het ter beschikking stellen van (tweedehands) pc’s en smartphones. In dit kader brengt hij de aanbeveling van het Netwerk van Belgische Ombudsmannen om de toegang tot internet als basisbehoefte te beschouwen in herinnering.

De Ombudsman Pensioenen wenst dat ook wie digitaal niet meekan, geholpen wordt en pleit om voor deze categorie van (toekomstig) gepensioneerden te blijven investeren in de bereikbaarheid via telefoon en op onthaalpunten, en om op uitdrukkelijke vraag van deze categorie van gepensioneerden alle pensioeninformatie (ook deze die via massacommunicatie verdeeld wordt en die nu niet meer via papier wordt verspreid) voortaan zonder het telkens opnieuw te moeten vragen in papieren vorm te bezorgen.

Het feit dat 78% van de gepensioneerden niet op de hoogte gebracht wordt dat er informatie over (de betaling van) hun pensioen is gepost op mypension en dat klachten gerelateerd hieraan niet in verhouding staan tot dit percentage doet de Ombudsman Pensioenen vermoeden dat niet elke gepensioneerde zo lang er zich niets bijzonders voordoet zit te wachten op alle informatie over zijn pensioen (die zelfs wanneer ze duidelijk is uitgelegd door de techniciteit voor heel wat gepensioneerden moeilijk te begrijpen valt). Daarom is het zeer belangrijk dat de pensioendiensten, zoals het nu het geval is, blijven inzetten op het zoveel mogelijk automatisch toekennen van pensioenrechten en het automatisch opvolgen van de pensioenbetalingen. Bij bijzondere omstandigheden waarbij de gepensioneerde zeker nood heeft aan informatie, zoals het moeten terugbetalen van een pensioenschuld, pleit de Ombudsman Pensioenen ervoor de gepensioneerde ook per brief of nog beter per telefoon hierover te informeren.

Wordt er geluisterd?

Op de vraag of de aanbevelingen ingewilligd worden antwoordt de Ombudsman Pensioenen positief.

Zo heeft de Ombudsman Pensioenen bijvoorbeeld aanbevolen om duidelijk te definiëren of de dag van vertrek uit en aankomst in België wel of niet moeten meegeteld worden om te bepalen of een IGO-genieter de maximumverblijfstermijn van 29 dagen in het buitenland al dan niet overschrijdt. Wie op vrijdagavond om 22 uur naar het buitenland vertrok en de week daarop vrijdagavond om 22 uur terug in België aankwam: hoeveel dagen verbleef deze in het buitenland? Zes, zeven, acht dagen? Volgens de interpretatie van de Federale Pensioendienst verbleef hij 8 dagen in het buitenland. Niet elke IGO-genieter, zelfs niet alle rechtspraak, telde op dezelfde manier.

De Minister van Pensioenen willigde deze aanbeveling in en bepaalde bij Koninklijk Besluit dat zowel de dag van vertrek als aankomst niet meer in aanmerking genomen worden als verblijf in het buitenland. Hierdoor wordt duidelijkheid gebracht en de potentiële ongerustheid bij IGO-genieters weggenomen bij een te lang verblijf in het buitenland en vooral de daaraan verbonden sanctie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content