© Getty Images

Themaverlof voor mantelzorgers weldra mogelijk

Familieleden, vrienden, buren die regelmatig belangeloos voor iemand zorgen zijn van onschatbare waarde. Voor deze mantelzorgers werd een mantelzorgverlof uitgewerkt. De eerste aanvragen kunnen in principe vanaf 1 oktober ingediend worden.

Vandaag kunnen werknemers een aantal verloven opnemen (en daar een uitkering voor krijgen) als ze voor een familielid zorgen. We kennen drie themaverloven (die bestaan naast de vormen van tijdskrediet): het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand aan een gezins- of familielid dat lijdt aan een zware ziekte en het palliatief verlof. Daar komt binnenkort een vierde vorm van themaverlof bij: het mantelzorgverlof.

Want ook mantelzorgers hebben vaak nog een eigen job. En precies die combinatie maakt de mantelzorg soms zwaar. Er was al een tijdje sprake van, en nu staat de wet die het mantelzorgverlof mogelijk maakt in het Staatsblad. Vanaf 1 oktober 2019 zullen erkende mantelzorgers een schriftelijke aanvraag kunnen indienen bij hun werkgever als zij hulp verlenen aan iemand die erkend is als zorgbehoevend. Als mantelzorger moet je geen familielid zijn van de persoon die je hulp biedt, wat wel het geval is voor het verlof om medische bijstand.

Wat houdt het verlof in?

Als erkende mantelzorger kan je een aanvraag doen om ofwel één maand volledig te stoppen met werken, ofwel 2 maanden je arbeidsprestaties te verminderen met oe of 1/5. Werk je deeltijds, dan is enkel de eerste optie (één maand volledig stoppen) mogelijk.

Je kan dit een aantal keren doen in je loopbaan, maar er is wel een maximum: in totaal mag je 6 maanden opnemen.

Zoals bij de andere themaverloven zal je ook bij het mantelzorgverlof een uitkering van de RVA kunnen krijgen. Een koninklijk besluit moet het bedrag nog vastleggen. Is er geen KB, dan zal de uitkering evenveel bedragen als die voor het verlof voor medische bijstand. Voor wie volledig stopt met werken in de privésector is dat 834,9 euro bruto of 750,33 euro netto. Voor alleenstaande werknemers is er een verhoogd bedrag van 1.313,48 euro bruto en 1.180,43 euro netto.

Erkenning

Niet iedereen die hulp biedt aan een zorgbehoevend persoon komt in aanmerking voor het verlof. Je moet eerst erkend worden en daar moet je een paar voorwaarden voor vervullen: je moet een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de persoon, je moet in België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Je mag zelf ook geen professionele hulpverlener zijn, maar je verleent de hulp kosteloos.

Je doet je aanvraag tot erkenning als mantelzorger bij je ziekenfonds, met een verklaring op erewoord. De persoon die jij hulp biedt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger moet akkoord zijn.

De erkenningsprocedure moet nog verder uitgewerkt worden in een koninklijk besluit. Vanaf 1 oktober kan je dus in principe het verlof aanvragen, maar als je nog niet erkend kan worden, kan je ook geen mantelzorgverlof krijgen.

Schriftelijke aanvraag

Een werknemer die mantelzorgverlof wil aanvragen, moet de werkgever daar schriftelijk van op de hoogte brengen. Dat moet minstens zeven dagen voor de aanvang van het verlof. In zijn aanvraag vermeldt de werknemer de periode waarin hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schorst en voegt hij een bewijs toe van de erkenning als mantelzorger.

Vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving tot drie maanden na de einddatum van het mantelzorgverlof geniet de werknemer ontslagbescherming.

Gelijkstelling voor je pensioen

Net als de andere themaverloven zal de tijd die je met verlof bent gelijkgesteld worden met gewerkte tijd voor je pensioenrechten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content