© Getty Images/Westend61

Welke invloed heeft gezinssituatie op het pensioen?

Je gezinssituatie speelt in veel takken van het recht nog een belangrijke rol. Ook voor je pensioen. Een overlevingspensioen of een gezinspensioen kan niet voor wie samenwoont.

Er is ooit sprake van geweest om het te veranderen, maar vooralsnog komen samenwonenden niet in aanmerking voor een overlevingspensioen. Enkel wie een jaar getrouwd is kan er aanspraak op maken. De periode van wettelijk samenwonen telt wel mee om te kijken of de voorwaarde van één jaar huwelijk vervuld is: woonde je vlak voor het huwelijk wettelijk samen en bedraagt de som van deze aansluitende perioden van wettelijk samenwonen en huwelijk 12 maanden, dan is aan de voorwaarde voldaan.

Gezinspensioen

Ook het gezinspensioen is enkel weggelegd voor wie getrouwd is. Een gezinspensioen is het pensioen van één partner, verhoogd met 1,25. Zo’n gezinspensioen wordt uitgekeerd als dit verhoogde pensioen hoger ligt dan de som van de twee afzonderlijke alleenstaandenpensioenen. Dat zal zo zijn als één van de partners niet gewerkt heeft en dus geen pensioen heeft opgebouwd of maar een heel laag pensioen. Bij een scheiding zal er geen gezinspensioen meer betaald worden. De ene partner zal dan het pensioenbedrag als alleenstaande krijgen en de andere partner kan eventueel een pensioen als gescheiden echtgeno(o)t(e) aanvragen op basis van de prestaties van zijn/haar ex partner die werknemer was. Ook bij een feitelijke scheiding (je woont niet meer op hetzelfde adres of je bent gescheiden van tafel en bed) kan je een deel van het pensioen van je huwelijkspartner krijgen. Het systeem waarbij je als ex partner een pensioen kunt krijgen op basis van de tewerkstelling van je ex (scheiding) of een deel van het pensioen van je parnter (feitelijke scheiding) bestaat niet voor ex partners van samenwonenden.

Geen invloed op bedrag

Het bedrag van je rustpensioen verandert niet als je gaat samenwonen of als je trouwt, tenzij je een IGO ontvangt (inkomensgarantie voor ouderen). Twee gepensioneerden die samenwonen ontvangen beiden een pensioen op basis van het bedrag als alleenstaande.

Partner Content